Pytagoras' teorem

Pytagoras' teorem eller Pytagoras' læresetning sier at arealet til kvadratene ut fra katetene i en rettvinklet trekant er lik arealet til kvadratet ut fra hypotenusen.

Med matematisk notasjon skriver vi: a2 + b2 = c2

der a og b er katetene og c er hypotenusen.

På figurene over vil a2 og b2 være det grå arealet på figuren til venstre, mens c2 er det grå arealet på figuren til høyre. Det grå området på figuren til venstre er nøyaktig like stort som det grå området på figuren til høyre.